FACEBOOK VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA Projekt MAP Brno II
Projekt Šablony 1

ŠKOLNÍ  ŘÁD


 

Mateřská škola, Brno, Kneslova 7, příspěvková organizace – 618 00


 

IČ 64327787

 

Školní řád MŠ vydala ředitelka školy a je závazný pro děti, rodiče

(zákonné zástupce dětí) a zaměstnance školy.

·        Zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005Sb., v aktuálním znění, o předškolním vzdělávání, se zněním zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (Školský zákon), Novela zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(Školský zákon) v aktuálním znění vyhláškou 27/2016Sb.o vzdělávání žáků se speciálními potřebami

 

 

Vypracovala  Hana Susová

 

Projednáno : 4.1.2017

 

Nabývá platnost dne: 1.1.2017

 

ČJ 1/2017

 

 

 

I.

 

Cíle předškolního  vzdělávání

 

   Cíle předškolního vzdělávání vychází  ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání  v platném znění a rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, z Novely zákona č.561/2004Sb.,z vyhlášky 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními potřebami.

    Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte  předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,.  napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. –

·         zajišťuje podpůrná opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ)

·         zajišťuje podpůrná opatření  druhého až pátého stupně pouze na základě  doporučení ŠPZ a po předchozím písemném informovaném souhlasu zákonného zástupce pokud to neodporuje zájmu dítěte, vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP)

·         o integraci zdravotně postiženého dítěte rozhoduje ředitelka MŠ na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření pediatra a PPP, SPC

·         od září 2017 zajišťuje přednostní přijímání čtyřletých dětí pocházejících ze spádového obvodu MŠ.

MŠ zajišťuje dětem se špatnou výslovností – logopedickou depistáž, také zajišťuje na základě spolupráce se zákonnými zástupci dítěte – zrakové vyšetření.

 

   MŠ spolupracuje se zákonnými zástupci dětí (dále jen rodiči) s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dítěte před vstupem do základního vzdělávání.

   MŠ může organizovat zdravotní pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce či zájmové činnosti související s výchovně vzdělávací činností školy.

Konkrétní cíle výchovy a vzdělávání jsou podrobně rozpracovány ve Školním vzdělávacím programu, který je vyvěšen na hlavní nástěnce.

 

 

 

 

 

II.

 

Práva a povinnosti dětí a rodičů, vzájemné vztahy se zaměstnanci MŠ

 

Práva a povinnosti dětí:

v  Dítě má právo na hru, odpočinek, svobodnou volbu činností i zdánlivou nečinnost a soukromí.

v  Dítě má právo na uspokojování svých individuálních fyzických, psychických a sociálních potřeb

v  Dítě má právo na vzdělání, v posledním ročníku MŠ na bezplatné vzdělávání, při OŠD též bezplatné

v  Dítě má právo na harmonický rozvoj v souladu se svým věkem a individ. potřebami, schopnostmi a možnostmi.

v  Dítě má právo na úctu, rovnocenné postavení v kolektivu dětí a respektování jeho individuality,

v  Dítě má právo podílet se na vytváření společných pravidel soužití v kolektivu a jejich respektování.

v  Dítě má právo vyjadřovat své myšlenky, názor, naslouchat názorům jiných a hledat společná řešení.

v  Dítě má respektovat a dodržovat společně dohodnutá pravidla, podřídit se v nezbytné míře omezení vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád.

 

Práva a povinnosti rodičů

v  Rodič má povinnost poskytnout škole nutné údaje pro školní matriku, a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a při  změnách je aktualizovat (telefony, adresu apod.).

v  Rodič má povinnost zajistit řádnou docházku svého dítěte do MŠ dle dohody s ředitelkou školy  podle odst.10 §1 vyhl.č.14/2005 Sb., předávat dítě do péče MŠ zdravé a v dohodnutém čase si dítě z MŠ vyzvedávat. Je nepřípustné , aby děti do MŠ docházely a odcházely samostatně bez doprovodu rodičů nebo jiné pověřeně osoby. Rodič nebo pověřená osoba vždy předává dítě pedagogickému pracovníkovi.

v  Rodič má povinnost omluvit a zdůvodnit nepřítomnost dítěte v MŠ a odhlásit je ze stravování.

v  Rodič má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání či zdraví a bezpečnost dítěte nebo kolektivu dětí. Zaměstnanci  MŠ nejsou povinni podávat dítěti léky, neboť k tomu nejsou  odborně způsobilí.

v  Rodič má povinnost zúčastnit se na vyzvání ředitelky školy projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání jeho dítěte.

v  Rodič má povinnost uhradit ve stanoveném termínu úplatu za vzdělávání ( školné – splatné k 15. dni příslušného kalendářního měsíce) a poplatky za stravování dítěte (do 5. dne v měsíci ).Odhlašování obědů je nutné provést den předem , nejpozději do 12,30 hod  .Pouze v první den nepřítomnosti je možné si vyzvednout oběd v daném termínu do vlastního přineseného jídlonosiče.

v  Rodič je povinen dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti v MŠ.

v  Rodič nevodí do MŠ žádná zvířata, kočárky nechává před vchodem budovy

v  Pokud zákonní zástupci pověřili plnou mocí své starší nezletilé dítě k vyzvedávání sourozence z MŠ, poučí je, že nesmí do budovy v žádném případě na kolečkových bruslích nebo koloběžkách.

v  Rodič má právo podílet se na dění v  MŠ –  spoluvytvářet,  účastnit  se,  naplňovat  a hodnotit výchovně vzdělávací programy a  akce  pro děti.

v  Rodič má právo být informován o dění ve škole a seznámit se základními písemnými materiály, jimiž se řídí výchovně  vzdělávací  práce  školy,  organizace i  provoz  MŠ a  zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí spolurozhodovat při řešení problémů.

v  Rodič má právo být neprodleně informován  MŠ v případě onemocnění či poranění dítěte.

v  Rodič má právo být průběžně informován o výchovně vzdělávacích činnostech ve třídě.

v  Rodič má právo být průběžně informován o vzdělávání svého dítěte, konzultovat s učitelkou individuální plán rozvoje dítěte a spolurozhodovat při stanovení individuálních vzdělávacích cílů pro svoje dítě, postupu dosahování těchto cílů a jejich naplnění.

v  Rodič má právo, aby mu škola v případě potřeby poskytla poradenskou pomoc v otázkách výchovy a

vzdělávání jeho dítěte (konzultacemi, korektivními zkušenostmi, kontaktováním odborníků).

v  Rodič má právo na ochranu osobních údajů a důvěrných informací, které škole poskytne.

 

v  Rodič má právo stát se členem Klubu rodičů  při MŠ a být volen do jeho vedení.

v  Rodič souhlasí s akutním ošetřením svého dítěte od dostupného lékaře – (výlety, ŠvP)

 

Vzájemné vztahy  mezi pedagogickými pracovníky, dětmi a rodiči jsou založeny na základě oboustranné důvěry  a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě spolupracovat

 

 

 

 

III.

 

Provoz a vnitřní režim školy

 

Naše mateřská škola je trojtřídní s celodenním provozem, třídy se naplňují do počtu 25 dětí.

 

Předškolní vzdělávání má 3 ročníky

V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v období od 1.září do 31. srpna následujícího roku dovršily nejméně 4 roky věku. Ve druhém ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýš 5 let věku. Ve třetím ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 6 let věku, nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Do jedné třídy mateřské školy jsou zařazeny děti z různých ročníků.

 

 

 

Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí do MŠ se provádí jednou ročně v průběhu měsíce duben – květen. Zápis do MŠ probíhá elektronicky v jednom termínu v  městě Brně. Přesný termín bude zveřejněn na  www.zapisdoms.brno.cz nebo na webových stránkách  školy. Vydávání přihlášek probíhá od 18.4. – 14.5.2017 – v MŠ Kneslova7 bude p. ředitelka vydávat přihlášky – v pátek 28.4.2017 od 8,00 – 11,00 hod. a od 13,00 – 16,00 hod. Sběr přihlášek  probíhá 15.a 16.5.2017 od 8 ,00 – 16,00 hod. V průběhu roku se přijímají děti pouze na uvolněná   místa. MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ a stanovení délky zkušebního pobytu dítěte v MŠ. Přijetí dítěte do MŠ se řídí  kritérii přijímacího řízení, které stanovuje MMB v souladu s platnou legislativou – věk( věk dítěte je vždy počítán k 31.8.2017)

Věková skupina

·       předškoláci z příslušného školského obvodu

·       čtyřletí z příslušného školského obvodu

·       předškoláci mimo příslušný školský obvod

·       čtyřletí mimo příslušný školský obvod

·       tříletí

·       dvouletí

Pobyt –

·       pobyt v městě Brně – dítěte nebo alespoň jednoho zákonného zástupce

·       trvalý pobyt dítěte( v případě cizinců místo pobytu) na území městské části města Brna, kde se nachází MŠ

·       trvalý pobyt dítěte na území města Brna a zároveň bydliště  alespoň 1 zákonného zástupce na území městské části, kde se nachází MŠ

·       trvalý pobyt dítěte na území města Brna

·       bydliště alespoň 1 zákonného zástupce na území města Brna

·       ostatní

 

Docházka –

  • každodenní docházka dítěte – s celodenní délkou pobytu, s půldenní délkou pobytu

 

Sourozenec

  • sourozenec již navštěvuje MŠ, kam se podává přihláška – bude ji navštěvovat i po 1.9.2017
  • nenavštěvuje MŠ, kam se podává přihláška

 

MŠ  zajišťuje plnění povinného předškolního vzdělávání pro děti, které dovrší pátého roku nejpozději do 31.8. kalendářního roku a jsou přijímány přednostně, dle spádovosti MŠ, rodiče nemusí předkládat potvrzení o očkování dítěte.

Vzdělávání  musí být plněno bud pravidelnou  denní docházkou dítěte 4 hodiny denně -  v určené hodiny 8,30 – 12,30 hod., kromě školních prázdnin anebo individuálním vzděláváním dítěte, které však musí být oznámeno nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, nebo  rodič muže využít vzdělávání dítěte v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální podle §47 a 48 školského zákona.

Lze využít možnosti vzdělávat dítě v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle§38a školského zákona.

 V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání  nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno ředitelce MŠ. Ředitel MŠ  doporučí  oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat. MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup vzdělávání. Ověření proběhne v měsíci listopadu 2017 – termín bude upřesněn a rodičům údaj předán.. Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření,  sám se také zůčastní i s p. učitelkou – forma – ústní ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření ani v náhradním termínu, ředitelka MŠ ukončí individuální vzdělávání ve právním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.

Zákonný zástupce spáchá přestupek – pokuta 5 000,-Kč pokud

  • Nepřihlásí dítě l zápisu k povinnému předškolní docházce
  • Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání
  • Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte

 Rodič omlouvá  každou nepřítomnost dítěte  při povinném předškolním vzdělávání. Absence docházky do tří dnů – telefonicky, absence nad tři dny – telefonicky a doložit omluvný list. Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodu nepřítomnosti dítěte – omluvný list nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitelky MŠ.

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy, délku jeho pobytu a způsob a rozsah stravování / celodenní, polodenní /

 

Provozní doba MŠ je od 6.30 do 16.30 hod.

Provoz jednotlivých tříd je vyvěšen na hlavní nástěnce. Rodiče mohou přivádět a vyzvedávat si děti v průběhu provozní doby. Rodičům je doporučeno přivádět děti do 8,30 hod Pro povinné předškolní vzdělávání platí 8,30 – 12,30 hod minimálně. Po obědě se děti vyzvedávají od 12,15 – 12,30 hod v jednotlivých třídách V jiný než MŠ doporučený čas lze dítě přivést/vyzvednout/po předběžné domluvě s učitelkou, aby byla pro dítě zajištěna strava a bezpečnost.

 

Organizace provozu školy v době prázdnin

V době prázdnin je provoz mateřské školy omezen nebo přerušen. Omezení či  přerušení provozu MŠ oznámí ředitelka školy rodičům nejméně týden  předem. Organizaci v době hlavních prázdnin oznámí ředitelka MŠ nejméně 2 měsíce předem.

 

Stravování dětí zajišťuje školní jídelna při MŠ Elišky Krásnohorské. Organizace a rozsah stravování v MŠ a úplata za stravování se řídí platnými právními předpisy pro školní stravování. Ředitelka MŠ dohodne s rodičem dítěte způsob a rozsah stravování. Je-li dítě přítomno v MŠ v době podávání jídla stravuje se vždy. Jídlo se dětem podává 3x denně. Jídelní lístek je vyvěšen na hlavní nástěnce a webových stránkách MŠ. Rodiče přihlašují/odhlašují své dítě ke/ze stravování 24 hodin předem záznamem do stravovacích sešitů nebo telefonicky  nebo SMS zprávou. Jestliže rodiče nemohou dítě ze stravování včas odhlásit, mohou si v první den nepřítomnosti dítěte v MŠ jídlo vyzvednout do vlastních jídlonosičů ve školní kuchyni v době od 11,15 do 11,30 hodin. Další dny nepřítomnosti již dítě na stravu nemá nárok /§ 122 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 107/2004 Sb /. a MŠ musí mít informaci o tom, že stravu v rámci školního stravování nemá připravovat! Je tedy povinností zákonného zástupce včas oznámit nepřítomnost dítěte v MŠ.

Úplata za školní stravování se platí zálohově – platí se  do 5. dne v měsíci – na účet Školní jídelny MŠ E. Krásnohorské( převodem z účtu nebo složenkou na účet ŠJ), vyúčtování se provádí zpravidla na konci školního roku. V odůvodněných případech / velký přeplatek  - nad 500,00 Kč - z důvodu nemoci dítěte apod./ je stravné vyúčtováno i v pololetí.  Zálohy rodiče posílají na účet školní jídelny.

Informace o stravování podává vedoucí školní jídelny – pracovní doba a tel číslo je vyvěšeno na hlavní nástěnce.

 

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena směrnicí MŠ č.9 a je splatná do 15.dne  příslušného kalendářního     měsíce. Zákonný zástupce uhradí  úplatu převodem na účet, složenkou nebo v hotovosti.

Povinné předškolní vzdělávání je bezúplatné i v případě dodatečného odkladu školní docházky s účinností od 1.9.2017.

 

Ukončení předškolního vzdělávání

Ředitelka MŠ může po předchozím písemném upozornění zákonných zástupců dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání jestliže:

-          se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší 2 týdnů

-          zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

-          ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

-          zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ a školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úplaty

-          povinné předškolní vzdělávání nelze ukončit

 

Odklad povinné školní docházky do MŠ 

Pokud rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky svého dítěte je nutné tuto skutečnost nahlásit ředitelce školy nejpozději do 31.května, aby dítěti bylo rezervováno místo v MŠ pro příští školní rok. Po obdržení  rozhodnutí o odkladu školní docházky z příslušné  základní školy předá rodič kopii ředitelce MŠ.

 

Podávání informací rodičům

Základní informace o provozu a činnosti školy mohou rodiče získat na schůzkách rodičů, dnech otevřených dveří, náhledy ve třídách, z informačních materiálů umístěných v šatnách dětí a zpráv uveřejněných na nástěnkách v MŠ a na webových stránkách MŠ.

Informace o dětech a výsledcích výchovně vzdělávací práce s dětmi předávají učitelky rodičům na předem ohlášených schůzkách; neodkladné a drobné informace mohou podávat učitelky i při předávání dítěte. Rodič si může v případě potřeby domluvit individuální konzultaci s učitelkou.

Ředitelka školy přijímá rodiče po ukončení práce s dětmi.

 

Sdružení zastupující zájmy rodičů a dětí na naši MŠ má název „Klub rodičů při MŠ Kneslova“ a je zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR ode dne 29.10.1998.

                 

IV.

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

v  Mateřská škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování  školských služeb (stravování dětí) přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich  zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

v  MŠ zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech.

v  MŠ je zabezpečena proti vniknutí cizích osob – do MŠ se dostanou rodiče po zadání identifikačního kódu ve vymezeném čase. Návštěvy  zvoní na jednotlivé třídy a po domluvě mohou vstoupit do MŠ.

v  Děti jsou v mateřské škole pojištěny proti úrazům; v případě úrazu dítěte mateřská škola rozhodne o nejvhodnějším ošetření dítěte a okamžitě informuje zákonné zástupce.

v  MŠ poskytuje dětem a jejich rodičům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

v  Učitelka MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je převezme od rodičů nebo jimi pověřené osoby či jiné učitelky až do doby, kdy je předá jiné učitelce nebo zpět rodičům či jimi pověřené osobě. Učitelka může předat dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření vystaveného rodičem (tzv. zmocnění).

v  Pokud si rodiče nevyzvednou dítě z MŠ v době, kterou určuje školní řád, je nutné se spojit s rodinou. Pokud se do hodiny nepodaří s rodinou spojit a dítě stále zůstává v mateřské škole, musí učitelka kontaktovat sociální pracovnici, která má v tento den pohotovost a ta se o dítě postará. Při pozdním vyzvednutí dítěte je se zákonným zástupcem sepsán protokol o pozdním vyzvednutí.

v  Pokud se zpoždění rodičů u jednotlivce opakuje, mateřská škola má povinnost tuto skutečnost nahlásit písemně na sociální odbor v obci.

v  Rodiče jsou zodpovědní, že předávají své dítě do MŠ zdravé. Projeví-li se u dítěte příznaky nemoci v době pobytu v MŠ, je dítě izolováno od kolektivu dětí a rodiče neprodleně informováni o zdravotním stavu dítěte, aby si mohli co nejdříve dítě z MŠ vyzvednout a zajistit mu odborné ošetření. Učitelky nepodávají dětem žádné léky.

v  Děti je vhodné oblékat přiměřeně počasí a činnostem v MŠ.

v  Rodiče nebudou dávat svým dětem do MŠ věci a hračky, které by mohly ohrozit zdraví dětí, způsobit úraz či porušit hyg. předpisy. Rodiče plně zodpovídají za pohyb mladších či starších sourozenců v prostorách MŠ – hlavně na chodbách a v šatně.

v  Rodiče zajistí  dětem vhodnou obuv do MŠ – (pevné,uzavřené  papučky – nedoporučujeme gumové  a  pantofle). Zároveň upozorňujeme rodiče, že v případě úrazu, způsobeného nevhodným obutím dítěte, není možné   čerpat kompenzaci z pojistky MŠ.

v  MŠ má zpracován projekt prevence sociálně patologických jevů a jeho cíle zařazuje průběžně do výchovně vzdělávací práce (viz. Školní vzdělávací program). Jakékoli projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí jsou v MŠ nepřípustné a snažíme se jim předcházet.

v  Z bezpečnostních a hygienických důvodů je volný vstup cizím osobám a zvířatům do MŠ zakázán.

 

V.

 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 

v  Děti jsou učitelkami vedeny k ochraně majetku školy a školní zahrady, šetrnému zacházení s hračkami .

v  Děti vedeme i k respektu a nedotknutelnosti majetku druhých.

 

 

 

VI.

Podmínky vstupu do MŠ po 25.5. 2020 – koronavirová nákaza

 

v  Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění – např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu. Zákonný zástupce poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, bez tohoto prohlášení nemůže být dítě přijato. Zákonný zástupce poučil svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny.

v  Příchod do školky – dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou a doporučujeme nevyužívat osoby starší 65 let. Při vstupu do MŠ bude dítěti změřena teplota, bude provedena dezinfekce rukou. Rodič dítěte do MŠ zatím nevstupuje, před MŠ se minimalizuje   shromažďování osob a rodiče po vyzvednutí odcházejí domů a neshlukují se před budovou MŠ a plně respektují požadavky zaměstnanců MŠ. Před budovou se dodržují rozestupy 2 metry. Při vyzvedávání zatím rodič zůstává před budovou a dítě je vydáno zaměstnancem školy.

v  Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky nemusí nosit. Děti využívají areál školy a zahradu MŠ

v  Je doporučeno časté větrání – minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

v  Do MŠ se nenosí osobní hračky!!!

v  Děti budou mít v poličce sáček s rouškou!!!

v  MŠ zajišťuje každodenní úklid a provádí dezinfekci– dezinfekce povrchů, madel a klik.

v  Po ukončení doby, která je stanovena pro nástup dětí , bude provedena dezinfekce povrchů ve společných prostorách – podlaha, madla, kliky

v  Po ukončení provozu bude provedena kompletní dezinfekce prostředí tříd

v  Při servírování jídla -  zaměstnanec používá jednorázové rukavice, roušku

v  MŠ zajišťuje pravidelné praní a žehlení ložního prádla – ložní prádlo je skladováno v igelitovém pytli a manipulace bude probíhat v roušce a rukavicích.

v  Dodávka stravy je zajištěna osobami, které jsou vybaveny potřebnými prostředky – rouška + ochranné rukavice

 

V Brně  dne 20.5.2020………………………………….

                                                                                                                              Hana Susová,  ředitelka MŠ

 

 
Copyright Compnet-Petr Navrátil 2008 All rights reserved Compnet CZ